Peale 9. klassi lõpetamist on võimalik pikendada õpilase õppeaega koolis kahe õppeaasta võrra. Seda otsustab kooli õppenõukogu lapsevanema poolt esitatud põhjendatud taotluse alusel.

Peale pikendatud õpet on võimalik jääda lisaõppele üheks aastaks. Lisaõppe eesmärk on õppija vajadustele kohandatud õpingute, karjäärinõustamise ja –õppe kaudu toetada üleminekut täiskasvanu ning tööellu või kutseõppesse. Päevakeskused ja tugikeskused ei ole õppe- ega tööasutused. Otsuse teeb kooli õppenõukogu. Õppenõukogu võib lapsevanema taotluse jätta rahuldamata, kui:

  • õpilasel on puudest tingitud käitumishäired, mis võivad ohustada kaasõpilasi;
  • õpilase saavutatud pädevusi ei ole võimalik oluliselt suurendada kasutades kooli olemasolevaid ressursse ja eripedagoogilist kompententsi arvestavalt õpilase individuaalsete erisustega;

Lisaõppe eesmärk ei ole täiskasvanuks saanud õpilasele õppe pakkumine, kui ei ole tegeletud õigel ajal erihoolekandeteenusele saamisega ja õpilasel ei ole kohta, kuhu peale kooli minna.

Peale kooli lõpetamist järgneb erihoolekandeteenus. Erihoolekandeteenust on õigus saada alates 18. eluaastast.
Teenuse määrab sotsiaalkindlustusamet.

Erihoolekandeteenustena on võimalik saada toetavaid teenuseid, elades oma kodus või toetatud elamise ja kogukonnas elamise teenust ning ööpäevaringset erihooldusteenust teenuseosutaja poolt pakutud elupinnal.

Kuna erihoolekandeteenuste järjekorrad võivad olla pikad, saab end järjekorda panna juba 16-aastaselt, et täisealiseks saamisel võimalikult kiiresti vajalikku erihoolekandeteenust saada.

Lisainfot saab ka järgmistelt linkidelt: