ERASMUS+ PROGRAMM „YOUropean MEeting cafe”

 • Euroopa liidu üldhariduse valdkonna koolidevaheline projekt
 • Projekti kestvus 01.09.2020-31.08.2022, pikendatud kuni 31.08.2023​
 • Toetuse saaja: MTÜ Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühingu hallatav Hilariuse Kool
 • Toetuse summa eestile: 18 624 eurot

Projekti kokkuvõte:

Koolidevaheline koostöö projekt hõlmab saksamaa, rootsi ja eesti koolide erivajadustega õpilasi. Projektis osaleb c 120 õpilast vanuses 10-18 aastat. Igal koolil on erinev kaasav pedagoogika, õpetamisstiilid ja strateegiad. Näiteks kui rootsi (riiklik) kool keskendub digitaalsete vahendite kasutamisele erivajadustega õpilaste igapäevaelu hõlbustamiseks, siis eesti (era) kool keskendub käsitööle kui praktilisele tegevusele. Projekti kaudu saavad koolid inspiratsiooni üksteise parimatest tavadest. Selle strateegilise partnerluse eesmärk on tuua kokku euroopa erinevatest riikidest ja kultuuridest pärit erivajadusega õpilased. See projekt mitte ainult ei võimalda kaasatud õpilastel laiendada sotsiaalset ringi (leida uusi sõpru) ja tõsta nende enesehinnangut, vaid edendaks laiemas plaanis ka solidaarsust ja kodanikuosalust.

Tegevuste kirjeldus:

Tegevusi iseloomustab kombineeritud õppimine: virtuaalsed koosolekud ja reaalsed kohtumised. Kõik õpilast osalevad virtuaalsetel koosolekutel ja viis õpilast igast koolist (koos õpetajatega) külastavad üksteise koole. Igas koolis veedetakse kuus päeva (neli päeva tegevust ja kaks päeva reisimist). Visiitide ajal osalevad õpilased ühistes tundides ja töötubades, mis keskenduvad iga vastuvõtva kooli konkreetsetele tugevustele ning viivad läbi tegevusi, mille eesmärk on üksteise tundmaõppimine. Lõppüritused (iga külastuse ajal) viiakse läbi rahvusvaheliste kohvikute foorumil, kus ühelt poolt sõbrad ja pereliikmed, meedia ja kodanikuühiskond ja huvigrupid.

Tulemus:

Projekti tulemusena kaasatakse euroopa liidus erivajadustega õpilased sotsiaalselt: omavaheliste sõprussuhe loomine koos mänguliste töötubadega ja välismaale reisimine. Selle tulemusena õpilaste enesehinnang ja kuuluvustunne suurenevad. Laiemast perspektiivist lähtudes annab projekt eeskuju, millest saavad inspiratsiooni teised koolid, õpetajad ja kogu ühiskond.

Õppematerjalid ja -vahendid erivajadustega õpilastele 2020

 • Meetme „koolivõrgu korrastamine” tegevus „väikelahendused hev õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse”
 • Projekti kestvus 02.03.2020-31.05.2020
 • Toetuse saaja: MTÜ Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühingu hallatav Hilariuse Kool
 • Toetuse summa: 2 519,57 kuni 85% abikõlblike kulude maksumusest

Projekti kokkuvõte:

Raske ja sügava intellektipuudega õpilastele vajalike õppematerjalide ja -vahendite ostmine tunnetus-teraapiatuppa.

Eesmärk:

Suurendada kooli valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ja temale on loodud kõik tingimused, mis arvestavad tema vajadusi. Tunnetus-teraapiatuba on intellektipuudega ja autismispektri häiretega laste puhul oluline abivahend eripedagoogilisteks tegevusteks, sh rahustamine.

Tulemus:

Projekti tulemusena on sisustatud sensoorselt mitmekesine tunnetus-teraapiatuba, mis võimaldab õpilastele ajaveetmise ja lõõgastumise võimalusi, individuaalset ja võimetekohast arengut.

Probleemse käitumise ennetus ja lahendamine 2020

Meede „Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine” tegevuste „õpetajate ja haridusasutuse juhtide koolitus”

 • Projekti kestvus: 03.02.2020-15.05.2020
 • Toetuse saaja: MTÜ Tallinna Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühingu hallatav Hilariuse Kool
 • Toetuse summa: 3663,34 kuni 100% abikõlblike kulude maksumusest

Projekti kokkuvõte:

Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste koolitused aitavad lahendada ning ennetada õpilaste probleemset käitumist.

Eesmärgid:

1. Õpikeskkonna kujundamise kompetentside toetamine (sh lahendab distsipliiniprobleeme, kaasates vajadusel kolleege, tugispetsialiste ja lapsevanemaid; kasutab olukorrale sobivaid suhtlusviise; on hea kuulaja).

1.Viha ja agressiooni erinevuste mõistmine ning sekkumiste erisused.

2. Agressiooni ja vägivalla ennetamine.

3. Teadmised probleemse käitumise põhjustest.

4. Suhtlemine konfliktolukorras.

5. Verbaalne ja füüsiline piiride seadmine.

6. Käitumise igakülgse analüüsi ja keskkonna vastasmõju uurimine.

Tulemused:

1. Teadmised juriidilistest aspektidest, millal ja kuidas võib töötaja sekkuda.

2. Teadmised füüsilistest turvalistest sekkumistehnikatest läbi praktiliste harjutuste.

3. Teadmised probleemse käitumise põhjustest ja funktsioonist;

4. Oskus töötavate sekkumisvõimete kasutamiseks, mille tulemusena inimese käitumine muutub.

5. Hilariuse koolipõhiseid probleemse käitumise olukordi analüüsides mõistavad töötajad selle põhjuseid, oskavad hiljem sarnaseid olukordi ennetada ja vajadusel õigesti sekkuda.

Eesti eriolümpia

Hilariuse Kool on Eesti Eriolümpia liige, mis on maailma suurim spordiorganisatsioon intellektipuudega inimestele.