LAPSEHOIUTEENUS (PIKAPÄEVARÜHM)

Teenuse osutamise aeg:

  • Igal koolipäeval kell 8.00- 8.45 ja 13.00- 17.00 pärast koolipäeva lõppu.

Kuidas teenusele saada?

1. Lapsevanem teeb kohalikus omavalitsuses juhtumiplaani. Teenuse vajaduse hindamine kohaliku omavalitsuse üksuses raske ja sügava puudega laste puhul peab kohaliku omavalitsuse üksus hindama teenuse vajaduse iga lapse puhul eraldi. Teenuse vajadus hinnatakse kohaliku omavalitsuse üksuse poolt ja fikseeritakse lapse juhtumiplaani tegevuskavas. Teenuse vajaduse hindamisel saab KOV võtta aluseks lapsele eelnevalt koostatud rehabilitatsiooniplaani, haridusasutuse arenduskava või muid asjakohaseid dokumente ja hinnata teenuse vajadust erinevate hindamisvahendite toel. Kohaliku omavalitsuse üksuse töötajal on õigus juurde küsida taotlejalt täiendavaid dokumente või muud lapse kohta käivat infot.

Lisadokumendid, mida KOV töötaja võib lapse seaduslikult esindajalt küsida:

  • lapse abivajaduse kirjeldus, kus lapsevanem põhjendab teenuse saamise vajaduse, iseloomustab last, kirjeldab tema oskusi, võimeid, käitumise eripära,hooldamise eritingimusi, abivahendite kasutamist jne.
  • otsus puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise kohta;
  • lapse rehabilitatsiooniplaan;
  • üle 16. aastaste laste puhul töövõime hindamise otsus;
  • maakondliku või üleriigilise nõustamiskomisjoni soovitus;
  • lapse iseloomustus haridusasutusest jne.

Kohaliku omavalitsuse üksuse sotsiaaltöötaja teavitab lapsevanemat otsusest ning kui lapsel on õigus teenust saada, soovitab või aitab leida sobiva teenuseosutaja. Kui hindamise käigus taotletava Teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja lapse abistamiseks teisi meetmeid.​

2. Kui lapsevanem on saanud KOV-st otsuse teenuse saamise võimalikkusest, siis lapsevanem esitab vabas vormis MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühingule avalduse teenusele saamiseks. Avalduses märgitakse teenuse päevad ja teenusel olemise kellaajad.​

3. MTÜ annab lapsevanemale 5 tööpäeva jooksul teada teenuse osutamise võimalikkusest.

Lapsehoiuteenuse koordinaator:

Maarika Vorsmann-Prass

direktor@hilarius.ee

tel: 53 413 578