Alus: põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, Haridus- ja Teadusministri 19.08.2010 nr 43 määrus “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord”​

 1. Hilariuse Kool on põhiharidust andev erakool.
 2. Hilariuse Kooli võetakse õpilasi, kes on saanud nõustamiskomisjoni (Kooliväline nõustamismeeskond – RAJALEIDJA) otsusega soovituse koolikohustuse täitmiseks Lihtsustatud õppekava alusel toimetuleku-
  või hooldusõppes.
 3. Toimetulekuõppe klassi võetakse vastu õpilasi, kellel on mõõdukas intellektipuue.
 4. Hooldusõppe klassi võetakse vastu õpilasi, kellel on raske või sügav intellektipuue.
 5. Hilariuse Kooli võetakse vastu rahvastikuregistri järgi Tallinnas ja väljaspool Tallinnat elavaid õpilasi. 
 6. Lapsevanem/eestkostja esitab direktorile kooli vastuvõtmiseks kirjaliku avalduse, millele lisanduvad nõustamiskomisjoni otsus ja kõik nõustamiskomisjonile esitatud dokumendid (võib saata ka hiljem, kui otsuse tegemine võtab aega). Avaldusi saab esitada aasta ringi.
 7. Kooli vastuvõtukomisjon vaatab laekunud avaldused läbi ja tutvub esitatud dokumentidega. Direktor kutsub lapsevanema/eestkostja koos õpilasega vestlusele.
 8. Õpilase vastuvõtust teavitatakse lapsevanemat suuliselt või e-posti teel. Õpilaskohtade puudumisest vastavas klassis teavitatakse lapsevanemat e-posti teel kirjalikult.
 9. Õpilase lahkumisel teise kooli või kooli lõpetamisel on vajalik lapsevanema kirjalik avaldus.
 10. Käesolevat korda muudetakse vajaduse järgi. Muudatused kooskõlastatakse kooli õppenõukogu ja hoolekoguga. Muudetud korra kinnitab MTÜ Erivajadustega Laste ja Noorte Tugiühing.

Kooli vastuvõtmise avaldus: Kooli vastuvõtmise avaldus

Kooli õppemaks on 146,00 eurot kuus.

Õppemaksu tasutakse perioodil september- august (12 kuud). Õppemaks sisaldab õppetööks vajamineva inventari ja õppematerjalide kulu. Õppemaks ei sisalda koolitoitu, lapsehoiuteenust, huvitegevust.

Tasutud õppemaksult maksab riik tagasi tulumaksu 20%. 

Vajadusel on võimalik taotleda õppemaksusoodustust Oppemaksu kehtestamise kord 2024

MTÜ üldkoosoleku otsusega 16.01.2024 nr 1-5/2 on õppemaks ALATES 01.09.2024 160 EUROT KUUS.