Kooli hoolekogu ülesanne ja liikmed

Kooli hoolekogu (edaspidi hoolekogu) on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

Hoolekogu liikmed valitakse kaheks aastaks. Hoolekogusse kuulub vähemalt seitse inimest. Vajadusel võib hoolekogu liikmete arv olla suurem ja lastevanemate esindus igast klassirühmast. Hoolekogusse kuuluvad vähemalt:

  1. õpetajate esindajad, kes moodustavad hoolekogu koosseisust vähemalt 1/7 ja kelle valib õppenõukogu;
  2. lastevanemate esindajad, kes moodustavad hoolekogu koosseisust vähemalt 5/5 ja kelle valib üldkoosolek.
  3. ühingu esindaja, keda valib juhatus.

Hoolekogu otsused ja nende täitmine

Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud kaks kolmandikku hoolekogu liikmetest, sealhulgas hoolekogu esimees või aseesimees ning otsused võetakse vastu konsensuse alusel. Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Hoolekogu protokolle koos muude hoolekogu töösse puutuvate materjalidega säilitatakse koolis ühtsetel alustel muude kooli dokumentidega.

Otsuste täitmist korraldab kooli direktor koostöös kooli pidajaga. Vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

Koosolekute läbiviimine

Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul. Hoolekogu korralise koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Koosolekuid juhatab hoolekogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Koosoleku toimumise aeg ja päevakord teatatakse hoolekogu liikmetele kirjalikult vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

Igal hoolekogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid. Arutatavate küsimuste analüüsimiseks ja eksperthinnangute andmiseks võib hoolekogu oma töösse kaasata vastava ala spetsialiste, moodustada komisjone või töörühmi.

Hoolekogu koosolekutest võtab osa kooli direktor, kes on aruandekohustuslik.
Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.